Partido Democrático

CJITL Eleisaun, Kongresu Partidu Demokratiku – PD ne'ebe hahu tiha ona horseik (Kinta feira 1/12) no sei remata iha Domingu ne'e halo Salaun GMT (Gedung Matahari Terbit) nakonu ho militantes hamutuk na'in rihun hitu.

CJITL Eleisaun,  Deputada Getrudes Moniz husi Bankada PD katak Partidu PD Preparadu ona atu hasoru  eleisaun Jeral 2012 no Sei mana kadeira 13 iha Parlamentu Nasional.

CJITL Eleisaun, Iha Domingu 14/8 Partidu Demokratiku-PD habelar ninia estrutura iha Distritu Aileu, hodi hili no fo tomada de posse ba kuadrus PD, JD no OMD iha nivel Suco hodi hasoru eleisaun 2012 mai.

CJITL Eleisaun, Partidu Dekratiku-PD domingu foin lalais ne’e tau ninia Estrutura iha Aldea Mate Restu Vila Verde Dili, no hodi fo tomada de posse ba Estrutura iha Aldea Mate Restu.

CJITL Eleisaun, Partido Demokratiku -PD habelar nia estrutura iha aldeia Auhun Suco Becora, Sub Distritu Cristo Rei, Distritu Dili.