CJITL Eleisaun, Militante husi Partidu Fretilin ofisialmente deklara a’an hodi afilia ba Partidu Kongresu Rekonstrusaun Timor Leste-CNRT tanba hare ba lideransa no Programa Partidu ne’e nian.

CJITL Eleisaun, Prezidente Partidu CNRT Xanana Gusmão hateten Partidu CNRT atu servi rai no povu ida ne’e liu liu atu servi povu ne'ebe moris susar no mukit.

CJITL Eleisaun,Partidu Kongresu Nasional ReKonstrusaun Timor Leste-CNRT halo konsolidasaun iha Suku Mata-hui Sub-Distritu Watulari Distritu Viqueque, hodi tau nia estrutura iha nivel Suco to’o Aldea.

CJITL Eleisaun, Partidu Kongresu Nasional Rekonstrusaun Timor Leste-CNRT seidauk halo konprimisu ho partidu polítiku sira inklui Partidu Fretilin.

CJITL Eleisaun, Prezidente Partidu CNRT Kay Rala Xanana Gusmaõ fiar katan Partidu CNRT sei hetan votu maioria iha Parlamntu Nasional hodi Forma Governu.