Timor oan nain 16, Sabdu foin lalais ne (17/09)  remata sira nia estudo iha Universide 17 Agustos (UNTAG) Surabaya, graduados sira mai husi departementu Magitsrado direito nain ida,  Departamento de Engenharia Civil nain rua, departementu Economia nain tolu, no nain lima seluk remata Strata primeiru (S1) ho valor akumulativu 3, 5.
Estudante sira hetan graduasaun ne'e ho kontenti hafoin estudo durante tinan rua iha majistrado no tinan ha'at iha S1.
 
Depois remata tiha ceremonia graduasaun, graduados sira halibur nia familia sira iha Hotel D’Season Jln Jemur Sari  Surabaya, ne'ebe seremonia jantar ne'e partisiap mos husi Dosente UNPAZ, Elidio de Araujo ne;'ebe dadaun ne;e estudu hela doutoramentu iha Universidade Udia Mandala.

Iha kalan de Jantar n,  Graduante Joao Soares Pereira ne'ebe hetan ona nia lisensiatura tekniku ou Sarjana Teknik - ST  agradece nia familia hodi hateten; ohin loron ami nia luta ba tinan haat nian laran hotu ona mesmu que ami hasoru problemas no liku-liku oin-oin iha ami nia luta ne, maibe ne laos nia ami nia luta primeira ves no ultimo ves lae maibe ami mos sei luta nafatin ba oin.

Elidio de Araujo  ne'ebe hetan mos oportunidade atu hato'o nia lia menon hateten; ohin imi remata ona ne'e laos livru mos imi taka ona ne lae tamba knar nebe ohin imi simu hanesan  desafio boot ida ba imi tamba tempu imi sedauk wisuda ne imi halo sala buat ruma karik ema temi  imi estudante maibe agora ba oin imi iha gelar oi-oin nebe presija imi nia responsabilidade ba imi nia Gelar sira tamba aban bairua imi halo sala buat ruma karik ema sei husu S1 saida mak la profesional liu hanesan ne.

Seremonia remata ho dansa Timor nian iha tuku 02.00 dader. (Rano da Conceicao/CJITL Indonesia)