CJITL iha Mundo, Estudante Timor oan sira  nebe estuda ba Departementu Jornalismo no Relasaun Publico iha Universidade Dr Soetomo (Unitomo) Surabaya,  kuarta foin lalais ne (14/09) simu sira nia Titlu Academico (Yudisium) Unitomo Surabaya.
Hafoin Yudisium estudante Domingos Lopez Guteres (Savio) nebe estuda ba departementu Jornalismo husi Distrito Baucau hatudu nia creativu pinta nian ba Dosente sira iha Unitomo, Savio pinta Xefe Da Turma Departementu Comunikasaun (Drs. Sanhari Prawiradiredjo, M.Si) nia retratu.

Xefe da Turma ne sente orgulho tebes wainhira hare nia retratu nebe Savio pinta ho nia Caben, Sanhari.

“Hau husu ba Estudante Jornalismo no relasaun publico husi Timor Leste katak  imi mak hanesan Nasaun Timor Leste nia liman ain, liu-liu ba parte media masaa nian, se wainhira imi mak servisu la professional entaun povo Timor Leste bele falta imformasaun, Tan ne hau husu ba Jornalismo no relasaun publico nebe atu remata ne fila servisu iha media ruma karik servisu tende professional” hateten Sanhari.

Pintor Timor oan ho naran alias Savio n'ee hato nia sujestaun ba Jornalista katak, hau husu ba ita nia Governo atu tau matan mai ita estudante sira nebe oras ne dadaun mai estuda iha ema nia rain liu-liu estudante sira nebe iha talenta nebe atu halo morin rai Timor nia naran iha ema nia rain liu husi cretividade arte nian. (Rano da Conceicao/CJITL Malang)