Timor oan nain 16, Sabdu foin lalais ne (17/09)  remata sira nia estudo iha Universide 17 Agustos (UNTAG) Surabaya, graduados sira mai husi departementu Magitsrado direito nain ida,  Departamento de Engenharia Civil nain rua, departementu Economia nain tolu, no nain lima seluk remata Strata primeiru (S1) ho valor akumulativu 3, 5.

CJITL iha Mundo, Estudante Timor oan sira  nebe estuda ba Departementu Jornalismo no Relasaun Publico iha Universidade Dr Soetomo (Unitomo) Surabaya,  kuarta foin lalais ne (14/09) simu sira nia Titlu Academico (Yudisium) Unitomo Surabaya.

Bali CJITL, Vou Merpati AirLines loron 3 ona, hahu husi Quarta feira to'o Sexta feira ne'e la halo operasaun hanesan bain bain tanba aviao ne'ebe bain bain semo ba Dili ne'e at ho situasaun Grave, pior liu tan pasajeirus sira triste ho atetude Crew Merpati ne'ebe bosok pasajeirus durante loron rua tomak iha Aeroportu Ngurah Rai, Bali, Indonesia.

CJITL Malaysia, Lia Syed, Direitor Executivu MSRI ou Malaysian Social Research Institute konfirma katak planu Australia atu hari sentru prosesamentu refujiadu iha Timor Leste ne'e la iha lojika no nia kontra makas hodi hateten katak ne'e kontra lei internasional ba direitos humanos nian.

CJITL Cuba, Estudante Medicina Timor oan iha Cuba, hetan ona subsidiu fulan neen nian, maibe la hanesan tinan kotuk.