Demonstrasaun iha MalaysiaCJITL Exlusivu, Demonstrante na'in 443 ona mak polisia kaptura husi aktividade demonstrasaun ho naran BERSIH 2.0 ne'ebe hahu ohin dader tuku 08.30 dader ne'e (Julho 9) iha Kuala Lumpur, Malaysia.

Reporter CJITL online, Gil da Silva Guterres ne'ebe iha hela Malaysia hodi kobre mos demonstrasaun hateten katak demonstrante sira barak tebes ona mak hetan kapturasaun husi autoridade polisia Malaysia nian.

BERSIH 2.0 nu'udar tema sentral husi demonstrasaun ne'ebe organiza husi maioria aktivista iha Malaysia ho ejijensia ualo (8) ne'ebe maioria husi ejijensia ne'e husu atu governu realiza eleisaun ida ne'ebe livre no justo.

Polisia kaptura jovem ida ne'ebe atu tuir demonstrasaunHusi ejijensia 8 ne'e, demonstrantes sira husu mos ba governu aktual atu hao ona kalendariu ba eleisaun inklui kalendariu ba kampanya nian pelo menus loron 21 molok eleisaun.

“Ohin tuir lolos hau atu tau kamizola kinur ne'ebe hakerek liafuan BERSIH 2.0 maibe ne'e risku tebes tanba polisia oras ne'e naran kaptura deit ema sira iha fatin – fatin, maske nune'e hatais kamizola metan mos laiha buat ida, hau ba nafatin” hateten demonstrante ida ho naran Nahar ba CJITL online iha fatin demonstrasaun nian. (GS/CJITL Malaysia)