CJITL Flash, Ministru Negósius Estranjeirus, Zacarias Albano da Costa partisipa iha serimonia abertura  Enkontru Ministrus ASEAN nian ba dala 44 iha Bali, Indonesia.

CJITL Surabaya, Estudante Timor oan Cidalio Freitas Boavida Belo Alias Anico, husi Distritu Baucau iha Surabaya Indonezia hetan ajuda RP 2.100.000, husi Universidade UNITOMO Surabaya, tanba Anico nia Valor ou Indeks Prestasi Kumulatif -IPK husi semester I to semester VI ne’e hetan valor 3,27 ba leten,wainhira halo nia estudu iha Universidade Refere.

CJITL Congo, Tuir komunika de press nebe CJITL Online iha Congo hetan katak ONU iha RD Congo espresa ninia solidaridade ba Governu Congolese no Congolese hotu hafoin aviaun monu iha Sexta 8 Jullu iha aeroportu Kisangani. 

CJITL Indonesia, Ade Rostina Sitompul, Aktivista Direitos Humanos Indonezia nian ne'ebe sai amiga diak ba Timor Leste ikus mai husik hela mundo ou mate ho idade tinan 72 iha Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Sexta feira kalan ne'e (8/7).

CJITL Malaysia, Hafoin hetan detensaun durante oras balun, Sabdu ohin (9 Julho), demonstrantes besik nain rihun ida (1000) ne'ebe kaptura ohin, hahu liberta hikas dadaun tuku 06.30 loraik ne'e.