altRedasaun, Agora redasaun CJITL online simu artigu opiniaun ho karakter 5000-10.000 ne'ebe hakerek ho hanoin konstrutivu no faktual.