CJITL Redasaun, Ekipa Reporter Quick Count CJITL nian aban sei hahu live online CJITL konaba segundo kongresu partidu Conselhu Nasional Rekonstrusaun de Timor – CNRT ne'ebe sei realiza iha Sentru Konvensaun, Dili.

 

“kobertura mobile ba CNRT nia kongresu ne'e hanesan primeiru teste ba ekipa reporter CJITL ne'ebe forma dadaun atu halo kobertura mobile ba eleisaun jeral 2012, ita sei halo reportajen direita ou bolu mobile report” hateten Direitor CJITL, Julio Gil da Silva Guterres, Kinta feira ne'e (28/4).

Gil mos hatutan liu tan katak, CJITL oras ne'e iha hela prosesu atu hahu election channel website no mos quick count team reporter ba eleisaun jeral 2012.

“Agora fasilidade ba eleisaun nian instala remata ona, ita hetan ona linha verde husi Timor Telecom ho numero 3331068, ekipa jornalista iha distritu hela deit ona distritu Oekuse, Liquica no Manatuto, kuando kompletu ona lansamentu sei hala'o kedan” Gil reafirma.

Relasiona ho kongresu CNRT nian ne'ebe sei hahu aban, CJITL sei halo reportajen kada minutus ho lalais no aktual ba leitores sira ne'ebe hela iha Timor no mos nasaun seluk.

Tuir konfirmasaun husi redasaun katak, Chefe Editor CJITL, Domingos da Silva mak sei lidera kobertura special aban. (Redasaun)