CJITL Redasaun, Maske loron – loron ami kontinua fo noticia tuir ami nia kapasidade ba leitores sira iha Timor Leste no Mundo tomak, ami mos kontinua oras – oras ba hadia ami nia kualidade portal no kualidade publikasaun.

Media halo kna'ar importante ba transmite informasaun ba publiku, alien de ne'e media mos halo kna'ar importante iha promosaun servisu, produto no susesos organizasaun nian.

CJITL Redasaun, Atu fo honra ba loron restaurasaun independensia Timor Leste ba dala 9 ne'ebe sei monu iha loron 20 Maiu, nune'e redasaun CJITL oras ne'e hakarak loke spasu no simu opiniaun ou mensajen parabens husi leitores sira ne'ebe hakarak hato'o liu husi portal online CJITL nian.

CJITL Redasaun, Ekipa Reporter Quick Count CJITL nian aban sei hahu live online CJITL konaba segundo kongresu partidu Conselhu Nasional Rekonstrusaun de Timor – CNRT ne'ebe sei realiza iha Sentru Konvensaun, Dili.

CJITL Redasaun, Atu hadia liu nian ami nia asistensia noticia ba leitores sira, durante semana hirak ba oin ami kontinua hadia dezenhu portal online CJITL inklui ofrese noticia direitamente ba maluk leitores sira nia kaixa postal ou email inbox ho lalais no fasil.