Artigu tuir mai ne'e hakerek husi Caetano Atay Alves, Editor Senior iha CJITL ne'ebe agora servisu hanesan Outreach Officer ba ONG Fundasaun Mahein.

Artigu ne'e nu'udar analiza semanal konaba Fenomena siguransa iha Tinan Eleisaun Jeral nian no konteidu ba artigu ne'e la refleta opiniaun no politika redasaun CJITL.

Povu Timor-Leste iha tinan ida ne’e sei selebra festa demokrasia boot rua hanesan Eleisaun Jeral Prezidensial no Eleisaun Parlamentar. Eleisaun prezidensial atu hili Prezidenti Republika no Eleisaun Parlamentar povu atu hili nia reprezentate liu husi partidus politikus hodi bele forma oragaun ezekutivu (governu) no lezijlativu (parlamentar). Hare’e husi eventu rua ne’ebe sei akontese tinan ida ne’e ita bele dehan katak sai nudar dezafiu ida ba Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL) oinsa atu ezerse ninia funsaun nudar instituisaun estadu ne’ebe atu garantia siguransa povu iha periodu Eleisaun Jeral 2012 ne’e.

Tanba saida mak nudar dezafiu ida ba PNTL? Esperensia konflitus ne’ebe mosu iha eleisaun 2001 no 2007 sai sasukat katak nudar dezafiu ida ba kapasidade no profesionalizmu instituisaun PNTL nian. Tuir esperensia pasadu sai nudar referensia ida atu ita bele anliza katak Elisaun Jeral 2012 nudar dezafiu boot ida ba kapasidade operasional PNTL. Mosu perguntas, tanba saida mak sai nudar dezafiu? Nudar dezafiu tanba iha periodu eleisaun 2001 no 2007 instituisaun PNTL simu responsabilidade ida ne’ebe todan ho limitasaun oi-oin ne’ebe hafasil sira  monu iha lasu lideres politika sira no hahoris konsekuensia ikus mak povu kiik sai vitima, husik hela knua fatin tanba sunu, lakon rikun no balun sai faluk no oan kiak.

Ho hanoin foin laek ne’ebe sita iha leten mak hau bele dehan eleisaun jeral 2012 sai nudar dezafiu ba instituisaun PNTL. Tanba tuir konstituisaun artigu 147 alineia 1 esplika Polisia sei defende legalidade demokratiku no garante sidadaun sira nia siguransa internu. Ne’e siginifika katak PNTL tenki hamrik independente no profesional atu garante sidadaun sira nia liberdade durante periodu eleisaun jeral 2012 ne’e. Agora mosu perguntas ida, politika saida mak Komandu PNT trasa ona atu bele garante estabilidade iha periodu Eleisau Jeral 2012 ne’e? Dalaruma ema ida-idak fo ninia hanoin no analiza ne’ebe renda-renda konaba PNTL nia perparasaun hodi garante siguransa iha festa demokrasia ne’e.

Karik ita boot sira la konkorda ho hau, maibe tuir hau nia hau nia observasaun katak PNTL seidauk iha politika aprosimasaun konaba oinsa preve konflitu. Katak, PNTL seidauk iha politika hodi manan konsensia komunidade atu hases an husi konflitus, hodi hakalma siguransa publiku iha komunidade nia leet. Nune’e mos oinsa atu akonselia komunidade atu labele inklina an iha konflitus iha periodu antes, durante no hafoin prosesu eleisaun jeral. Maske hakerek nanis ona (rekere) iha lei organiku PNTL atu halo  kalmalidade publiku nian iha sosiedade nia leet inklui prevensaun konflitu antes, durante no alinea depois elisaun. Signifika PNTL seidauk halo nia papel nudar hakerek Lei Organika PNTL/2009, Artigu 1 konaba natureza PNTL nian.

Durante ne’e mos publiku akompania hela steitementu Komando PNTL nian konaba treinamentu konjunta membru PNTL no UNPOL ne’ebe hanaran “desktop” ho objetivu atu bele garante siguransa iha eleisaun jeral Prezidensial no Parlamentar. Maibe, ba hau komiku oituan mak iha prosesu treinamentu ne’e laiha indikador ida ne’ebe fo meta katak treinamentu ne’e bele fo garante ka prevene konflitus durante iha periodu eleisau jeral. Tuir hau nia observasaun katak PNTL nia preparasaun uniku kapasidade husi formasaun militeristiku ne’ebé ho intervensaun hanesan forsa militar hodi atua situasaun ruma. Formasaun ne’ebe konsentradu ba Unidade Espesial Polisia (UEP) maibe ladun fo atensaun ba servisu Polisia Komunitaria ne’ebe nia papel importante atu halo prevensaun ba konflitus. Ho ida ne’e mak hau bele dehan eleisaun jeral sai duni nudar dezafiu ida ba PNTL atu bele ezerse sira nia kapasidade no profesionalizmun hodi garante estabilidade durante periodu eleisaun.

Tanba asuntu siguransa no estabilidade dadaun sai preoukupasaun ba publiku, hanesan preoukupasaun husi reprezentante povu iha Uma Fukun Parlamentu Nasional ne’ebe husu ba PNTL atu mantein siguransa hakmatek ba povu hodi selebra festa demokrasia ne’e. “Hau husu tiha ona ba Sekretariu Estadu Siguransa no Komandante Jeral PNTL atu fo atensaun ba situasaun rai laran hodi hametin siguransa ba ita nia povu hodi bele selebra festa demokrasia ho kontente”, dehan Prezidenti PN  Fernado Lasama, (DN, 24 Janeiru 2012).

Hanoin ida ne’e mos nudar preoukupasaun boot ba povu katak hakarak hakmatek hodi partisiapa iha eleisaun jeral ne’e. Maibe karik PNTL prontu ona atu garante estabilidade no paz hanesan mesiona husi Sekretariu Estadu Siguransa (SES), Francisco Guterres katak PNTL preparadu garante seguransa hodi hametin paz no estabilidade iha elisaun jeral 2012, elisaun presidensial no parlamentar, (TP 18 Janeiru 2012). Nudar ema timor oan senti orguilhu no apresia ba PNTL ne’ebe nudar instituisaun siguransa atu bele garante siguransa interna povu iha nasaun ida ne’e. Maibe karik ita orgulhu deit iha planu no politika ne’ebe mamuk no la perparadu? Ida ne’e persiza ita hotu nia hanoin no sujestaun.

Bazeia ba SES nian steitementu ne’ebe hau grava iha pragrafu kotuk, tuir hau senti komiku oituan tanba to’o ohin loron mos seidauk iha perparasaun ida oinsa iha nivel kordenasaun tantu Komando Jeral no SES iha aspetu lojistika nian, Komando Jeral no Komando Distrital iha nivel operasional nian no identifikasaun risku ba violensia, Kordenasaun PNTL no STAE (Sekretariadu Tékniku Administrasaun Eleitoral) konaba fatin ka sentru votasaun nian no oinsa kordenasaun PNTL ho CNE durante elisaun no depois elisaun to’o prosesu kontazen votu nian. Tanba foin lalais ne’e Prezidenti CNE, Faustino Cardozo husu ba PNTL atu hamos (hasai) simblu partidu politiku iha fatin publiku maibe parte Komandu PNTL husu atu halo lei ba sira hodi garante sira nia atuasaun wanhira hasai imblema ka simblu paritdus politkus nian. Oinsa PNTL garante siguransa iha eleisaun jeral 2012 hanesan SES mensiona?

Hanesan kordenasaun entre instituisaun operasional sira ne’ebe kestiaona iha leten, iha mos preoukupasaun seluk mak sai nudar dezafiu ida ba PNTL atu garante siguransa eleisaun jeral 2012 mak  seidauk iha kordenasaun iha nivel informasaun ba aspeitu lei nian, signifika katak oinsa STAE no CNE nian sosializasaun konaba lei eleitoral nian ba PNTL. Tanba, tuir hau nia hanoin katak informasun ne’e importante tebes ba PNTL hodi bele hatene sita nia responsabilidade iha aspetu operasional nian iha momentu kampania eleitoral nian. Informasaun ida ne’e atu fornese refrensia ida naton katak iha situasaun saida mak PNTL bele halo atuasaun? Nomos ho situasaun oinsa mak PNTL bele halo intervensaun ruma wainhira konflitus mosu durante iha prosesu eleisaun Prezidensial no Parlamentar.

Antes atu taka hau nia hanoin folin laek ida ne’e hakarak sujere  katak PNTL presiza harmoniza kordenasaun ne’ebe diak entre instituisaun relevante hanesan STAE, CNE no Unidet Nation Police (UNPOL) atu nune’e bele iha lina kordenasaun ne’ebe diak hodi halo siguransa ne’ebe professional no independente iha prosesu eleisaun jeral tinan ida ne’e. Tanba eleisaun jeral ne’e nudar teste ida ba kapasidade PNTL katak prontu ona atu fo siguransa tuir filozofila PNTL nia ne’ebe mensiaona iha lei Organiku PNTL nian. Ita hein. Remata