CJITL Opiniaun, Artigu tuir mai ne'e hakerek husi Caetano Atay Alves,  Editor Senior iha CJITL ne'ebe agora servisu hanesan Outreach Officer ba ONG Fundasaun Mahein.

Artigu ne'e nu'udar analiza semanal konaba Fenomena siguransa iha Tinan Eleisaun Jeral nian no konteidu ba artigu ne'e la refleta opiniaun no politika redasaun CJITL.

Grupu Arte Marsiais (GAM) durante ne’e tuir espresaun publiku nudar aitarak ida ba estabilidade nasional. Hahu husi tempu okupasaun Indonesia to’o ohin loron konflitus entre GAM ne’ebe halo komunidade sente moris la seguru nunka iha rohan no solusaun. Kada tinan-tinan konflitus entre GAM sempre akontese hodi halo komunidade sai vitima ba hahalok brutalismu GAM ne’ebe refere.

Iha tinan kotuk, juramentu hemu ran hamutuk entre artemarsial no arte ritual ne’ebe hala’o (14-15/05), iha Centru Convensaun Dili (CCD) Merkadu-Lama ita bele katak hanesan lori anin fresku ida ba povu Timor-Leste. Tanba saida mak konsidera nudar anin fresku ida? tanba juramentu ne’ebe refere ho prinsipiu atu garante Estabilidade, Seguransa no Defende Soberania Nasional Timor-Leste. Maibe tanba saida mak konflitus nafatin mosu no nunka iha rohan? Ne’e se nia sala no se mak tenki resposnsabliza? Lideransa GAM ka Governu? Persiza iha resposta ne’ebe signifikante ba asuntu konflitus GAM ne’e.

Hanesan kazu fresku ne’ebe akontese antes  tama tinan 2012, konflitus entre GAM iha ponte Komoro no hamate membru GAM Persaudaraan Setia Hati Teratai (PSHT) Afonso Salsinha (20) warga foun  PSHT husi Sub-Distritu Lauala, Distritu Ermera, hakotu nia is depois hetan tiru ho Rama "Ambon" husi ema deskuinesidu iha area Fatuhada-Dili. (DN, 20.12.2011).

Iha konflitus ne’e rezulta hodi  harahun komunidade nia sasan hanesan uma no kareta nsst.  No, supreza boot ida tan mak konflitus ne’e deskonfia involve mos membru Polisia Nasional Timor-Leste (PNTL). Oinsa bele iha stabilidade wanhira membru husi instituisaun ne’ebe garantia siguransa involve direta iha konflitus GAM nian? Saida mak sai sasukat? Lei mak la forte ka oinsa? Tuir hau tanba membru PNTL laiha vontade diak atu obdese ba instituisaun PNTL maibe obdese liu ba nia organizasaun nian. Ida ne’e halo membru PNTL ne’ebe mai husi GAM sempre defende nia maluk ne’ebe mai husi organizasaun ida.

Relasiona ho akontesementu ne’e halo lideransa sira iha nasaun foun ida ne’e toba la dukur no fo sai steitmentu moruk hasoru aktu ne’ebe refere. Steitmentu moruk hirak ne’e  mai husi Prezidenti Republika Jose Ramos Horta, Parlamentu Nasional, Komadante Forsa Defeza Timor-Leste (F-FDTL), Maijor Jeneral Lere Anan Timor atu taka atividade GAM provizoriamente. Karik ita hotu konkorda ho steimentu moruk hirak ne’e, tanba hakarak stabilidade iha nasaun foun ne’e, liu-liu besik ona tempu eleisaun prezidensial no parlamentar. Maibe taka atividade GAM ne’e mak solusaun ikus no garante laiha tan konflitus durante periodu eleisaun jeral? Perguntas ida ne’e sadik ita tomak atu fo hanoin lisuk.  Tuir hau nia hanoin katak la’os taka GAM mak rezolve ona konflitus iha futuru. Maibe oinsa governu halo planu ne’ebe adekuadu atu rezolve problema hirak ne’ebe akontese liu husi kria kampu servisu.

Tanba Sa Mosu Konflitus GAM?

Dalaruma perguntas ne’e rigrozu tebes no susar atu ita fo reposta ne’ebe signifikante. Ema hotu sempre fo resposta tuir ida-idak nia intrepertasaun no kuinesementu ne’ebe iha konaba konflitus GAM durante ne’e. Maibe tuir hau nia hanoin katak iha pontu importante ida mak sai nudar xave ba konflitus GAM mak Dezempregu.

Tanba saida mak hau foti kestaun dezempregu sai nudar xave importante ba konflitus? Tanba situasaun riil iha Timor-Leste dadaun ne’e sai nudar sasukat ida katak konflitus mosu tanba nia hun no abut mai husi dezempregu. Maske kestaun seluk ne’ebe bele sai mos nudar fator hodi hamosu konflitus entre GAM. Tanba wainhira juventude sira hotu-hotu hetan servisu maka fiar katak sei reduz konflitus iha Timor-Leste tanba ema hotu preoukupa ho ninia servisu tanba ne’e laiha tempu atu tuur hemu tua iha dalan ninin hodi provoka malu ne’ebe ikus mai hamosu konflitus.

Atu haforsa argumentu iha letem hau koko sita fila fali konaba esperensia konflitus pasadu ne’ebe mosu sempre iha ligasaun emosionalmente ho asuntu dezempregu. Tebes duni, problema dezempregu ba juventude ka ema nurak sira iha sidade Dili ne’ebe tuir Avaliasaun Pobreza/Poverty Assessmentestima hamutuk 43 % iha 2001, numeru ne’e iha probabilidade atu sai bo’ot liu to’o ohin-loron. No, tinan-tinan Timor oan hamutuk nain 15.000-20.000 mak tama iha merkadu servisu nian maibe mane 13% no feto 9% deit mak hetan ordenadu/salariu.

No, tuir relatoriu Banku Mundial katak juventude idade 15-20 hamutuk 20.000 ne’ebe rejista iha grupu Arte-Mmarsiais, no la sura sira ne’ebe la rejistadu hamutuk 90.000 ne’ebe espailha iha Distritu Sanolu Resin Tolu. Husi ema hirak ne’e barak liu laiha kampu de servisu ba sira. Tanba ne’e governu persiza tau atensaun ba asuntu dezempregu iha Timor-Leste nudar programa espesial hodi fo asegura ba estabilidade nasional. Tanba wainhira juventude barak mak la hetan servisu fasil hetan rekrutamentu husi Grupu Krimi Organizadu atu halo konflitus hodi estraga ambiente domkrasia no estabilidade nasional.(Hanoin Lisuk Fundasaun Mahein (FM), Dezempregu: Biban Ida Kria Instabilidade Iha Timor-Leste  www.fundasaunmahein.org).

Konflitus GAM Sei Afeita Siguransa Eleisaun Jeral 2012?
Tuir esperensia husi Eleisaun Jeral 2001 no 2007 hatudu ona mai ita katak sempre mosu konflitus iha periodu eleisaun no hafoin fo sai rezultadu eleisaun. Eleisaun Jeral 2001 mosu konflitus durante periodu kampania maske antes prosesu kampania partidu politikus hamutuk 14 halo Pakta Unidade Nasional iha Kampu Demokrasia.  Nune’e mos konflitus barak mosu iha Eleisaun Jeral 2007, hanesan kazu tiru mate Afonso Kudalai nudar Militante Paritidu Conselhu Nasional Rekonstrukasaun Timor (CNRT) iha Viqueque nsst. (Le’e iha ne’e; Potensia Ancaman Keamanan Menjelang Pemilu 2012, www.fundasaunmahein.org). Husi esprensia moruk ne’ebe hau sita iha leten sai nudar sasukat ida ba ita kata iha biban boot sei mosu konflitus iha periodu Eleisaun Jeral 2012 wainhira laiha perparasaun ne’ebe naton husi Polisia Nasional.

Wainhira kabe ba konflitus GAM ne’ebe akontese durante ne’e karik bele afeita siguransa iha Eleisaun Jeral 2012? Tuir hau nia hanoin iha biban boot hodi ha mosu konflitus maske foin lalais ne’e governu fo sai ona rezulusaun ida atu hapara atividade GAM no steitmentu husi komandante PNTL no F-FDTL katak sei la tolera.

Tanba saida mak hau dehan hanesan ne’e? Tanba hanesan hau mensiona iha leten katak ho asuntu dezempregu ne’ebe iha sei hafasil atu partidu politikus sira bele rekruta ema juventude sira ne’ebe involve iha GAM hodi kria instabilidade iha periodu eleisaun jeral 2012. Tanba fiar ka lae katak iha nasaun ne’ebe deit sempre akontese pratika Politika Osan (Money Politic), wainhira ida ne’e akontese maka otomatikamente bele rekruta membru GAM sira ne’ebe nudar juventude dezempregu.

Nune’e mos ho dezisaun governu hodi taka provizoriu atividade GAM tanba razaun atu labele hamosu konflitus iha periodu eleisaun jeral maibe governu iha ona planu ka lae katak wanhira remata suspensaun ne’e governu sei lori GAM ne’e ba fatin ida ne’ebe? Katak liu husi suspensaun ne’e depois iha planu atu bele halo  renovasaun ba GAM sira hodi labele sai GAM ne’ebe buka konflitus maibe sai nudar GAM ne’ebe desportivas? No, karik konflitus mosu iha periodu eleisaun jeral ita sei dun se tanba atividade GAM taka ona? Tanba ne’e, tuir hau nia hanoin persiza mos fo atensaun tanba bele mos iha mementu suspensaun ne’e atividade GAM ne’e Gurpu Krimi Organizadu sira bele rekruta membru GAM hodi halo konflitus, atu nune’e sira bele defende katak afinal konflitus sira ne’ebe akontese iha Timor-Leste la’os GAM mak autor uniku maibe mos husi autor sira seluk ne’ebe durante ne’e hasubar an.

Konkluzaun
Husi hanoin folin laek ne’ebe hau grava ka sita iha leten maka hau atu fo konkluzaun katak fo suspensaun ba GAM la’os fo ona solusaun no garante ba konflitus iha eleisaun jeral 2012. Tanba ne’e persiza iha perprasaun ne’ebe naton husi governu liu-liu instituisaun PNTL hodi asegura festa demokrasia tinan ida ne’e. Nune’e mos, steitmentu moruk sira ne’ebe lideransa fo sai la’os alternativa ikus ba konflitus GAM sira maibe persiza ho administrasaun legal, liu-liu tenki aplika ona lei GAM atu nune’e bele minimiza konflitus GAM ne’e.

Tanba saida mak persiza aplika lei? Tanba iha Timor-Leste ema la’os hakruk ba lei maibe hakruk ba lideransa. Hanesan kazu taka atividade GAM ne’ebe koalia diretamente husi Xanana Gusmao no Lere Anan Timor maka dadaun ne’e haree situasaun komesa kalma oituan. Maibe, karik lideransa seluk, la’os hanesan Maijor Jeneral F-FDTL no Primeiru Ministru maka fiar ka lae katak konflitus ne’e sei mosu nafatin tanba mentalidade Timor oan la obdese ba lei maibe obdese liu ba lideransa sira. Hein katak iha futuru oin mai lei mak sei sai komandante iha Timor-Leste la’os lideransa mak sai komandante.*Remata