CJITL Opiniaun, Tuir mai ne'e CJITL hatun artigu opiniaun hakerek husi Kordenador Peskiza Fundasaun Mahein (FM), Frei Guterres ne'ebe ejiji ba estado atu realiza Paktu Unidade Nasional ba Eleisaun 2012.

 

Konteidu artigo ne'e nu'udar responsabilidade husi Fundasaun Mahein.

Fundasaun Mahein - Mosu peroukupasaun boot husi povu atu hasoru Elisaun Jeral Prezidente Republika no Elisaun Parlamentar. Tanba povu sei trauma hela ho kualker elisaun ne’ebe mak halo iha Timor sempre mosu sempre mosu konfrontasaun entre militante partidu poilitika no lideransa politika inklui kandidatu Prezidente Republika.?Hare ba perkupasaun hira ne`e Preidente Comisaun Nasional Eleisaun (CNE) Faustinho Cardoso, sei organiza konferensia hodi hamosu Paktu Unidade Nasional atu bele hakesi partidu politikus no kandidatura president para hamosu kompremisu eleisaun ida la’o ho paz no estabelidade.

Mosu perguntas ida, tanba saida mak persiza iha Paktu Unidade Nasional kada tinan lima wainhira atu tama eleisaun? No, karik ho Paktu Unidade Nasional bele garante atu laiha tan konflitus durante eleisaun jeral 2012? Tanba esperensia eleisaun jeral 2001 no 2007 hatudu katak maske iha Paktu Unidade Nasional entre partidu politikus sira maibe ikus mai nafatin hamosu konflitus entre militante no simpatezante partidu politikus no kandidatu Prezidenti Republika.

Tuir Observasaun Fundasaun Mahein katak, Durante elisaun sempre mosu Paktu Unidade Nasional maibe wainhira tama elisaun iha kampania no fo sai rezultadu elisaun sempre mosu konfrontasaun iha komunidade nia leet no lideransa politika sira. Konfrontasaun ne’ebe mak mosu sempre fo konsekuensia ba povu ki`ik sira ne’ebe la komprede konaba politika.

Fundasaun Mahein rekomenda atu realiza Paktu Unidade Nasional ne’e lao ho diak CNE tenki kria regulamentu ida ba partidu politika sira no lideransa politika tantu partidu politika no kandidatu Prezidente Republika katak karik sira kontra Paktu Unidade Nasional ne’ebe mak iha tenki toma medidas. Depois kandidatu prezidente no lideransa partidu politika sira tenki hanorin ka sosializa ba nia militante no simpatizante sira atu kumpri hotu Paktu Unidade Nasional ne’ebe mak halo hamutuk.

Fundasaun Mahein mos hare’e katak, durante ne’e elisaun lideransa no partidu politika sira prontu atu halo kompetizasaun iha elisaun tuir prosesu demokrasia. Maibe sai problema mak lideransa no partidu politika seidauk prontu atu lakon maibe sira so prontu atu manan deit, depois sira mos prontu para halo kritika maibe seidauk prontu para atu simu kritika. Entaun buat hirak ne`e mak sei hamosu problema iha elisaun maske partidu politika inklui kandidatu prezidente halo ona Paktu Unidade Nasional buat hira ne’e sei iha surat tahan leten deit maibe nia implementasaun sai perguntas ba ita hotu. (*FG/CJITL)