CJITL Opiniaun, Tuir mai ne'e artigu ida ne'ebe hakerek husi Germano D.C. Boavida konaba kampanya eleitoral anticipada ba eleisaun 2012, artigu ne'e la refleta opiniaun redasaun CJITL nian.

Eleisaun geral ba Parlamentu Nasional no Presidente da Republika tuir planu sei hala’o iha tinan 2012 mai, maibe publiku komesa agora sente ona ambiente kompetisaun eleitoral. Partidu no politiku na’in sira la pacensia ona hodi hahu anticipadamente aktividade sira ho karater kompetisaun eleitoral. Simbolikamente, ita bele haree iha fatin publiku balun, partidu sira komesa hasa’e ona sira nia atributu hanesan bandeira partidu nia (mesmo que partidu balun nian hasa’e duni permanentemente) - aktividade ne’ebe normalmente hala’o deit iha tempu kampanha eleitoral. Atividade interna partidu sira nian hanesan ‘konsolidasaun’ automatikamente transforma tiha hodi sai hanesan eventu kampanha eleitoral anticipada ba partidu sira. Nune’e mos, kampanha partidaria husi kompetisaun interna partidu nia mos transfora tiha ba iha kampanha eleitoral ho potensia kompetitor sira iha eleisaun geral ne’ebe sei mai (alem de tamba mos; kompetisaun democratiku no maka’as (tough) iha partidu laran sem kompetitor duni!).

Aktividade hirak ne’e; hanesan lolos kampanha eleitoral. Partidu ka politiku- na’in sira enfatiza liu ba sira nia mensagen konaba saida mak sira sei halo ka promete atu halo (liu) bainhira sira kontinua ukun (ba hirak ne’ebe ukun hela) ka bainhira sira mak kaer fali ukun (ba hirak ne’ebe agora la ukun). Hanesan baibain hala’o durante kampanha eleitoral, partidu no politiku sira esforsu-an atu transmite ba publiku saida mak sira sente ka konsidera hanesan sira nia kelebihan (strenghts) no fo sai buat furak (deit) konaba sira; no halo negasaun ba sira nia frakeza mesmo que frakeza sira ne’e balun sai ona koinhesementu publiku; iha tempu hanesan, buka hodi ataka ka denunsia saida mak sira identifika (ka sira fabricate) nu’udar sira nia adversariu politiku sira nia frakeza sem halo rekonhesementu oituan mos ba buat diak ka positivu balun ne’ebe karik sira nia adversario politiku halo. Kampanha eleitoral anticipada (hodi hasoru eleisaun anticipada, ups ... laos!) ne’e tuir hakerek-na’in nia hanoin ho objetivu: 1) atu dada publiku ka votante sira nia simpatia hahu husi agora kedas ba sira nia partidu ka sira-an, nu’udar meius image building no; 2) nu’udar esforsu atu hamenus publiku ka votante sira nia konfiansa ba partidu ka politiku na’in ne’ebe sei sai nu’udar sira nia adversariu iha eleisaun 2012 mai. Sem duvida, partidu ka politiku na’in sira nia objectivu bo’ot liu mak buka atu manan ka hetan votus barak liu iha eleisaun geral 2012. Karik sira sei susesu duni hodi atinji sira nia objectivu ne’e ho kampanha eleitoral anticipada? Analiza ka opiniaun konaba pergunta ne’e la’os parte husi artigu ida ne’e.    

Ita lamenta, tamba partidu no politiku na’in sira hala’o atividade sira ho karakter kampanha eleitoral hirak ne’e maske sidauk tempu. Nune’e mos sei implika katak partidu sira ne’ebe agora daudaun iha governu iha posibilidade bo’ot sei la hala’o sira nia servisu governasaun ho diak tamba sira nia fokus ba liu iha kampaha eleitoral. Partidu sira ne’ebe iha oposisaun mos sei la hala’o sira nia funsaun oposisaun ho objective. Husi ponto de vista etika politik, atitude hirak ne’e mos la proper, no hirak ne’e la’os edukasaun politika ne’ebe diak ba publiku. Nu’udar realidade ida ne’ebe ita hasoru katak, tamba alem de lei la forte hodi prevene partidu sira hala’o aktividade kampanha eleitoral anticipada sira ne’e, partidu no politiku na’in sira mos hala’o ho rame-rame; ida ne’e facilita no fo espasu ne’ebe livre atu aktividade sira ne’e kontinua akontese regularmente hanesan publiku akompanha no sei la’o bei-beik to’o eleisaun geral 2012.

Hasoru realidade ida ne’e, hakerek na’in hanoin no espera katak partidu ka politiku na’in sira sei halo esforsu atu bele dada publiku nia simpatia ho dalan ne’ebe elegante no smart; liu husi hala’o “kompetisaun programa” ne’ebe diak no realistiku entre partidu no politiku na’in sira do que domina ho hala’o kampanha negativu. Buka enfatiza  ba mensagen ne’ebe bele hamosu no hametin tolenransia no harmonia iha sociedade nia let hodi hasoru eleisaun geral iha tinan 2012. Hakerek na’in mos hein no fiar katak publiku sei akompanha aktividade eleitoral hirak ne’e ho kritiku. Tetu ho rasional no didiak program hirak ne’ebe partidu ka politiku na’in sira hato’o, hodi identifika hirak ne’ebe realistiku no hirak ne’ebe nakonu ho promesa mamuk deit, no liu-liu haree partidu no politiku na’in sira nia track record, prova ne’ebe sira hatudu ona durante sira ka sira nia partidu hetan oportunidade ukun; ba hirak ne’ebe ukun agora no hirak ne’ebe ukun iha tempu uluk; konsidera desafiu no oportunidade ne’ebe sira hasoru durante periodu ne’ebe sira ukun; ka haree prova husi kontribuisaun positivu ne’ebe sira hatudu bainhira sira iha oposisaun.

Ha’u hanoin katak; esforsu sira maka’as ne’ebe partidu ka politku na’in sira halo hodi bele hetan ukun, nu’udar buat ne’ebe normal iha vida politika, liu-liu iha nasaun demokratiku. Nu’udar nasaun ne’ebe konsolida hela ita nia demokrasia, ita he’in deit katak partidu no politiku na’in sira la bele sakrifika (bei-beik) kultura moris tuir lei, kompetisaun ne’ebe saudavel no politika ho etika hodi to’o iha poder. Maske la garantidu kompletamente, maibe ha’u hanoin katak hirak ne’ebe hetan poder ho dalan ne’ebe diak no los, sei uja poder ho didiak no ho los, hodi buka alkansa objektivu lolos husi poder ne’e duni, mak: atu dezenvolve ita nia nasaun, servi povu hotu-hotu ho justu, halo povu hakmatek no feliz - hodi nune’e povu sente duni ‘ukun rasik-an’!

Marcha ba tinan eleisaun 2012 hahu ona, no ha’u hein katak ita hotu sei participa iha marcha ida ne’e; marcha ho paz, tuir dalan paz hodi to’o iha tinan eleisaun 2012.

*Hakerek na’in hela iha Dili
  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Opiniaun iha artigu ne’e nu’udar opiniaun pesoal hakerek na’in ninia, no la reflete opiniaun husi Instituisaun ne’ebe hakerek na’in haknar-an ba.