altCJITL inDepth, ONG CDC Baucau hamoris fali trabalhadores  ne’ebe antes ne’e servisu ba ONG LAHO liu husi asina kontratu foun, hafoin Direitor LAHO lori halai osan.

ONG Centru Dezenvolvimentu Comunitario konsege hamoris fali trabalhadores iha Aubaca suku Triloca subdistritu Baucau Distritu Baucau hodi hamosu kontratu ba trabalhadores atu halo kontinuasaun ba atividade produsaun sutra ne’ebe abandonadu hela husi ONG Loron Aban Hahu Ohin – LAHO.

João Do Carmo Pinto nudar Direitur CDC dehan, kontratu ne’ebe NGO halo ba vitima trabalhadores, tamba atu halo kontinuasaun ba atividade produsaun sutra ne’ebe mos hanesan produtu lokal no hetan antuasiazmu bo’ot husi ema estranjeiru no komunidade iha nasaun ne’e.

CDC deseñu salariu tuir standar ne’ebe Secretariú  Estadu Formasaun Profesional e Emprego (SEFOPE)  fo ba komunidade  hanesan projeitu $ 3.00 iha area rurais.

Iha parte ne’e mos CDC halo  trabalhadores nain 15 kada loron simu $ 3, ho razaun sei iha etapa experimentasaun durante fulan tolu nia laran, depois liu tiha iha periodu ne’e, CDC sei identifika no halo evaluasaun ba trabalhadores nia atividade no hare rezultadu atividade maka sei halo mudansa ba salariu.

João sublinha tan, atividade ne’ebe CDC deseñu halo produsaun sutra hodi inklui mos atividade seluk maka hanesan produsaun aihan lokal no atividade ne’ebe relevante ho agrikultura hodi nune’e bele inklui  mos komunidade iha area Triloka.

CDC iha mos komitmentu  selu trabalhadores nia salariu fulan rua (2), ne’ebe abandonadu hela husi reponsavel maximu iha NGO LAHO iha pasadu, ne’e hanesan kontribuisaun wainhira trabalhadores apresenta ba CDC iha fulan Dezembru 2010.

CDC selu salariu fulan rua ba trabalhadores LAHO, tamba trabalhadores sai vitima no maioria trabalhadores laiha servisu wainhira paradu ho razaun CDC kontribuisaun atu bele minimiza problema situasaun iha fatin refere.

Marcelino da Costa nudar Chefe aldeia Aubaca dehan, CDC nia prezensa hola parte mos dezenvolvimentu no loke kampu trabalhu ba komunidade Triloka.

Chefe Aldeia hatutan tan, husu ba CDC halo kontinua atividade  ne’e labele hanesan ex. Direitur Alfredo Jeronimo Guterres hodi impede atividade no hamosu problema iha komunidade nia le’et.

Joana da Silva nudar  trabalhadores dehan senti kontenti tamba CDC bele halo kontinua atividade ba produsaun sutra, ne’ebe sai hanesan skill spesifiku komunidade, tamba liu husi atividade ne’e maka bele fo rendimentu hodi sustenta nesesidade uma laran nian.

Francisco da Costa nudar trabalhadores dehan, senti alegria tamba Direitur CDC bele foti desizaun iha tempu badak nia laran, hodi atende difikuldade ne’ebe trabalhadores LAHO infrenta.

Ami husu ba SEFOPE no ILO ne’ebe durante ne’e fo fundus ba NGO LAHO iha pasadu presija mente tenke hodi kazu ex. Direitur Alfredo Jeronimo Guterres ho kontinuasaun, hodi nune’e bele fo rezultadu ba trabalhadores ne’ebe abandonadu hela kuaze fulan lima no hamosu mal jestaun no mal administrasaun iha organizasaun LAHO nia laran, dehan Francisco. (CJITL Pedro Boavida)