altCJITL in Depth, Jogu Kasino ida ne'ebe na'in husi Singapura, identifika lokaliza hela iha area Mandarin, Besik Restorante Tailandia nia sorin, are atu ba Embaxada Novazelandia.
 

Tuir investigasaun CJITL iha fatin kasino nian, bainhira reporter halo dadalia subar ida ho ema ne’ebe mak servisu iha jogus ne’e nia laran, katak jogus ida ne’e ema bolu dehan jogus mesin (kasino) no na'in ne’e ema husi Singapura mak loke jogus ne’e.

“Iha jogus ida ne’e laos ba ema boot deit maibe mos ba se deit depende ba sira ne’ebe mak hakarak tuir jogu ne’e, Osan ne’ebe mak lori tama ba jogus ida ne’e batas husi dolar U$ 10.00 to Mil dolar U$ 1000” Hateten ema ida ne'ebe servisu iha Kasino laran.

Tuir observasaun CJITL iha fatin jogu ne’e nia laran la uja ahi ka lampu, uja deit makina kasino nia lampu tanba kasino ne’e ho kedas ahi.

“Fatin ida ne’e mos ema la tama arbiru, so ba deit ema nebe’e mak hakarak tama ba jogus ida ne’e” hateten ema ne'e ba CJITL.

Tuir obserbasaun ne'ebe CJITL halo iha loron 18 Janeiru 2011 oras tuku 09.00 kalan iha fatin ne’eba katak kareta ne’ebe mak para mak ho nia nomeru matrikula 20-125 TL. 22-682 TL. 20-682 TL. 21-919 TL. 22-588 TL.

Iha mos matrikula kareta rua ne'ebe nia ho xapa Polisia Militar:  PM 65. PM 68.

Iha fali loron 20 Janeiru 2011, oras tuku 10.00 kalan, Observasaun CJITL konsege sita matrikula sira hanesan tuir mai 28 528 TL, 22 588 TL, 80 290 TL, 19 636 TL, 20 682 TL.

Tuir dadus ne'ebe CJITL hetan hahu husi loron 18 Janeiru to'o 3 Febreiru ne'e hatudu katak membru  governu no oficiais tribunal balun mos hola parte iha jogu ne'e nia laran.

To'o noticia ne'e hatun, jogu Kasino iha area refere sei kontinua nafatin maske governu hasai ona regulamentu atu bandu jogu ne'e, ne'ebe tuir identifikasaun katak jogu ne'e ilegal. (Team Reporter Red Spider III/CJITL)