Baucau inDepth, Eeis Direitur Organizasaun Naun Govermental (ONG) Loron Aban Hahu Ohin (LAHO) iha Distritu Baucau, Alfredo Jeronimo Guterres halo trabalhadores sai sofre no komunidade la satisfas ho karakteristiku responsabilidade iha area refere.

Maria Do Carmo de Sá, nu'udar Chefe suku Triloka dehan, ladun satisfas ho eis direitur   ne’ebe rezigna an e laiha konhesimentu ba autoridade lokal no trabalhadores, hodi impede atividade trabalhadores  husi fulan Setembru 2010 to’o agora.

“Trabalhadores nain  15 ne’ebe abondonadu hela ne’e, responsanbilidade  husi eis direitur,  tenki toma responsabilidade hodi justifika ba orsamentu ne’ebe nia utiliza inome ONG LAHO hodi hamosu mal gestaun no mal administrasaun” nia reafirma.

ONG LAHO hari’i iha 2000 ho atividade spesifiku ba area agrikultura liu-liu ba produsaun sutra, kuda aihoris, no halo bibeirus ba ai-oan no mos sai hanesan sentru formasaun ne’ebe hetan fundus husi SEFOPE no International Labour Organization (ILO).

Hau Chefe suku husu ba SEFOPE no ILO buka meus ida hodi husu ba eis direitur  atu esplika klean ba kazu ne’ebe akontese ne’e tenki rezolve lalais, labele halo abandonadu deit tamba ex direitur maka responsabilidade maximu iha ONG refere, se lae trabalhadores sai sofre mentalidade ba problema eis direitur  ne’ebe halo atividade komunidade iha LAHO sai paradu no trabalhadores sai abandonadu kuaze fulan lima (5) ona.

Flaviano da Costa Belo nu'udar trabalhadores  iha ONG LAHO dehan, preokupasaun nudar trabalhadores  iha ONG LAHO liu-liu ba direitur  ne’ebe soe hela ami no to’o abandonadu, no mos impede ami nia atividade hodi difikulta ami nia nesesidade to’o agora.

Ami husu ba eis direitur  tenki selu pagamentu ba trabalhadores  15 pessoas husi fulan Setembru 2010 to’o agora, tamba ami sei kontinua hola prezensa iha edifisiu ONG LAHO hodi hein desizaun husi ex direitur .

Tanba hare ba realidade orsamentu ne’ebe hetan fundus husi SEFOPE no ILO ho fundus ne’ebe bo’ot, maibe trabalhadores  sira laiha pagamentu entaun ne’e sai preokupasaun bo’ot ba trabalhadores  sira.

Flaviano hatutan tan, husu ba SEFOPE tenki hodi kazu ne’e ba oin e labele para, atu nune’e trabalhadores labele sai vitima ba bei-beik, maske SEFOPE esforsu an hodi telefone no haruka karta notifikasaun dala rua (2) ona ba eis direitur no la hola prezensa iha enkontru, entaun buka alternativu ida ba kestaun ne’e, atu nune’e bele hetan solusaun lalais.

Iha biban seluk, la fo identidade sai mos hanesan trabalhadores dehan, ami husu ba SEFOPE no ILO atu alkansa kazu eis direitur ne’e ba iha orgaun kompetente hodi foti desizaun ne’ebe los e justu atu nune’e komunidade iha fatin refere bele kontinua atividade. (Pedro Boavida/CJITL Baucau)