Ermera, Sexta feira semana kotuk (17 Janeiru) Prezidente Repúblika Taur Matan Ruak (TMR), kontinua hala'o vizita la’o ain hodi realiza diálogu komunitária ho komunidade sira iha Suku Manusae sub-distrítu Hatulia.

Iha dialogu ne'e, Xefe Estadu nafatin motiva komunidade sira atu serbisu maka's, hadi'a ekonomia uma laran, investe oan sira ba eskola, hamenus lia-mate lia-moris, kuidadu Saúde inan no oan sira nian no ikus husu atu serbisu iha ekipa.

Partisipa iha dialogu ne’e, lia nain, autoridade suku, joventude no populasaun Suku Manusae sub-distrítu Hatulia. (*/CJITL)