Dili  - Priméira Dama, Isabel Da Costa Ferreira, kontinua aktividade fahe premiu natal ba povu kbi’it laek, aktividade hanesan, hala’o ona iha feriado natal no tinan foun ne’ebe hahu kedan iha loron 24 Dezembru 2013.

Iha loron Sexta feira (3/1) ne’e, Primeira Dama halo vizita ba UMA KLIBUR DOMIN, Tibar, hodi fahe Prezente Natál no Tinan Foun ba pasiente Tuberkulozu sira.

Durante Vizita iha Tibar, Priméira Dama hakat ba sala pasiente nian hodi hakbesik ba pasiente ida-ida, fo konsellu ba moras sira ne’ebé baixa atu pasiénsia durante hala’o tratamentu no husu atu sira hemu aimoruk hodi bele rekopera hikas sira-nia saude.

Antes ne’e molok tinan foun, Primeira Dama ho akompanha husi Empresarios Timor oan sira fahe presente natal ba labarik sira iha Hospital Nacional Guido Valadares.
Fereira iha intervista ho jornalista antes ne’e haktuir katak programa fahe sasan ne`e organiza husi Primeira Dama no hetan Suporta mai husi Empresarios sira. (*/CJITL)