CJITL Exlusivu, Partidu Fretilin, Hahu iha loron 8 Setembru ne;e sei realiza nia kongreso ba dala tolu, atu hatene preparasuan kongresu loron tolu ne'ebe sei hala'o iha Centru  Convensaun Dili-CCD, tuir mai Centru Jornalista Investigativu Timor Leste- CJITL halo Intervista exlusivu ho koordenador Komisaun Organizadora ba III Kongresu Partidu Fretilin Jose Reis(JR), iha Comite Central Fretilin Comoro segunda 05 de Setembru.

CJITL : Oinsa Preparasaun ba III Kongresu Partidu Fretilin nian ?     
JR: Ami nia Preparasaun ba konggresu ne'e buat hotu lao hela hein atu realiza deit ona iha loron 8-11.

CJITL: Iha kongresu ne'e delegadus na'in hira mak sei partisipa?
JR: Ema ne'ebe mak sei partisipa iha kongresu ne'e mak Delegadus, orgaun nasional presidente hamutuk 100, Delegadus eleitu husi estrutura sub-nasionais ne'ebe eleitu husi konfrensia distrital hamutuk 500.

CJITL: Orsamento hira mak sei aloka ba konggresu ne'e ?    
JR: Orsamentu ne'ebe aloka ba III Kongresu ne'e mais ou menus besik $ 200.000.

CJITL : Orsamentu ba Kongresu ne'e mai husi ne'ebe ?
JR: Orsamentu ba Kongresu ne'e mai husi Partidu rasik e balun mai husi kontribuisaun militantes sira.

CJITL : Iha Kongresu ne'e sei konvida partidu seluk atu partisipa ga lae ?
JR: Partidu Fretilin sei konvida Partidus Politikus hotu iha Timor Laran no sei Konvida mos Partidu Politiku balun husi rai liur.(CJITL Internship)