CJITL Exlusivu, Redasaun CJITL hato'o kondolensia ida klean ba Chefe Editor CJITL, Domingos da Silva n'eebe Quinta feira ne'e lakon nia parenti importante ida iha nia familia.


Domingos da Silva ne'ebe durante ne'e sai mos hanesan web administrator ba CJITL nian tenki lakon nia avo Mane ne'ebe nia hadomi tebes iha nia moris tomak.

Domingos da Silva ba redasaun CJITL hateten katak nia senti triste tebes tanba bainhira nia Avo atu husik is ikus nian iha Bobonaro nia la konsege iha nia avo nia sorin.

“Hau servisu ba CJITL, hau tenki iha Dili loron no kalan atu servi nafatin noticia ba leitores sira iha mundo tomak, tanba ne'e bainhira hau nia avo moras hela hau labele ba hare nia, tanba hau mos labele husik hela CJITL nia portal ho noticia mamuk” Domingos haktuir.

“Hau hadomi tebes leitores CJITL sira, hau nunka kolen atu hatun informasaun inportante sira ba leitores sira liu husi CJITL nia media, maske dalaruma tenki servisu kalan tomak” Nia hatutan.

“Hau husu ba Leitores sira atu fo lisensa ba hau loron hirak ne'e atu ba foho hodi hakohi hau nia avo, tanba ne'e karik noticia sei la ativu durante loron hirak tuir mai ne;e, maibe husu ba leitores sira atu akompanha nafatin CJITL tanba iha mos web manager ida iha Republika Congo ne'ebe sei hato'o noticia husi tasi balun nian” Nia apela.

 
Iha biban ida ne;e, Crew CJITL tomak hato'o kondolensia ida klean ba Chefe Editor CJITL nian ne'ebe lakon nia parenti inportante iha nia moris. (GS/CJITL)