CJITL Exlusivu, Tuir mai ne'e CJITL online ho orgulho hakarak hatun perfil membru Polisia Nasional Timor Lorosa'e – PNTL ho deviza Superintendente Chefe ne'ebe oras ne'e reprezenta TL iha Guinea Bissau hanesan Polisia ONU nian ba misaun paz no stabilidade iha kontinente Afrika.

 

"ORGULHU TEBES BAIHIRA TAKA BONHA NASOENS UNIDAS"

Baihira hau sei serbisu hanesan tradutor ba Unpol sira iha 1999 hau gosta tebes atu sai  polisia e tuir mai hau deside hodi tama polisia iha 2000 e agora dadauk halo tinan sanulu resin ida serbi iha Polisia Nasional Timor Leste. Serbisu hanesan polisia la’os serbisu nebe’ maka fasil ba ema hotu ,  la’os  tama para atu buka deit serbisu , deviza ho pozisaun maibe serbisu hanesan polisia rekere maka’az liu maka kompremisu nebe’ forte no dedikasaun nebe’ maka’az hodi halao serbisu polisia nian atu nune’e bele garante dunik seguransa ba sidadaun tomak.

Ita nia polisia sei joven maibe la’os sei  bebe’e ! ,  ita tenki rekuza baihira ema dehan ita bebe’e tamba realidade hatudu katak ita iha ona  maturidade tamba ema nebe’ maka servisu iha polisia barak maka fu’uk mutin ona tamba barak maka iha esperiensia husi area oioin iha PNTL nia laran.

Kapasidade nebe’ maka hatudu liu husi operasoens , hakiak no garante seguransa ba iha elesaun nebe’ maka halo ona no kapasidade seluk nebe’ maka hatudu ona e ikus mai ita bele kaer rasik nia responsabilidade seguransa rasik hodi asegura tranguilidade no hamonia ba’ Timor oan tomak ,  atu nune’e,  ema hotu bele goza nia direitu konaba moris iha ambiente seguru nia laran , hodi hetan direitu ida ne’e presiza kontribuisaun sidadaun tomak  para ema hotu bele goza direitu kolektivo ne’e.

Baihira ita nia nasaun iha ambiente paz ho hakmatek nia laran maka dalan nakloke barak ba ita atu bele kontribui fali ba nasaun seluk nebe’ maka presiza ita nia konhesementu no esperensia para bele  hakiak paz ho dame iha ema nia rain tamba sira presiza ita nia esperiensia husi ita nia rain.

Instituisaun PNTL hetan ona konfiansa husi Nasoens Unidas ba’ dalarua ona hodi partisipa iha manutensaun paz nian iha Kosovo no iha Guinea Bissau , ida nee pasu positivu nebe’ hatudu katak PNTL komesa iha ona fiar husi mundu internasional para hodi integra’an iha Nasoens Unidas nia mahon.

Urgulho bo’ot tebes baihira uza bonha ONU ho bandeira Timor Leste hodi  reprezenta ita nia nasaun foun nebe’ maka hamahon a’an iha Nasoens Unidas nian hodi halo kontribuisaun ba rai seluk nebe’ maka presiza ita nia tulun.

Husi partisipasaun ne’e iha tenki hatudu ita nia kapasidade ho ita nia abilidade nebe’ maka apriende ona husi parseiru UNPol durante tinan hira nia laran, ho hanoin ida ne’e maske ita serbisu iha rai seluk maibe ita senti katak ita serbisu hela iha ambiente Timor nian tamba serbisu ona ho UNPol sira nebe’e maka mai husi nasoens , kultura no karater oioin.

Serbisu iha Nasoens Unidas presiza liu maka atu kontrolu ita lala’ok pesoal nian  ho professional tamba  refleta tebes ba imajen instituisaun ho ita nia rain maske serbisu halo ita stress , hamutuk ho ema nebe’ maka mai husi kultura , relijiaun , rasa  oioin maibe iha ambiente “ Unidade iha Deversidade “  no hatudu profissionalismu, netralidade , respeita ema seluk no promove , hakiak dame ba’ mundu tomak.

Ba’ polisia foin sa’e sira atu labele husik tempo la’o le’et deit tenki aproveita tempo nebe’ maka iha hodi apriende buat foun ruma nebe’ maka bele hasae ita nia kapasidade ho abilidade atu nune’e janela mundu ninian bele nakloke ba ita  para ita bele halo deskobertamentu ba’ mundu ida ne’e.

Mai ita hotu prepara ita nia a’an diak  liu husi apriende lingua nebe’ maka kolia iha rejiaun  no mundu tomak  ho konhesementu foun ruma para janela mundu nian bele nakloke luan liu ba’ membros PNTL atu nune’ e ita  bele halo kontribuisaun fali ba’ nasaun seluk nebe’ maka presiza ita nia tulun.

Aliende ita ida – idak esforsu ita nia a’an presiza mos apoiu kapasitasaun husi instituisaun nebe’ maka rutina atu nune’e,  membros PNTL bele prepara a’an didiak hodi investe númeru nebe’ maka bo’ot iha Nasoens Unidas tamba serviso nebe’ maka ema seluk halo ita mos bele halo , serviso nebe’ mak larekere siensia saintífiko ida.

Ikus mai hau hakarak hatete katak  “ hamutuk ita forte no hatudu katak ita mos bele “


Hakuak bo’ot ba’ superiores ho membrus PNTL hotu,


Guinea Bissau ,  9 Junho  2011

(Jose Soares, L.CP)
Superintendente Chefe

 

“ Hau nia esperansa  “
“ Baihira hau sei dada i’is mak hau…. sei la rende  tamba odamatan sei nakloke ba hau baihira hau tuku no hau sei hetan saida mak hau buka “

 

- 12 Marsu 1976  Moris iha suco Rotutu , Same – Maun Fahe   husi familia  Joana Fatima e Pedro da Silva ( Mtbn ).
- 20 Agusto 1982 levantamentu  iha suco Rotutu no tuir mai destera ba iha area Raifusa suco Betano , iha situasaun ho kondisaun nebe’ maka defisil hodi hasoru vida moris ninian tamba isoladu husi familia sira ,  falta aihan no hena ba ema hotu no tuir mai uma balun maka tenki taka tamba deit aitahan moruk mak  lanu no akar nurak maka hakanek kabun laran no ikus mai mate too uma taka. Maske hasoru terus ho susar oioin maibe esperansa forte nafatin hodi eskola iha area desteradu nian no konsege remata eskola primariu iha 1989.
- 1989 SMP 1 Same &  SMA Same remata eskola   iha 1995.
- Outubru 1996  serbisu hanesan fungsionariu iha admistrasaun distritu Maun Fahe durante tinan tolu nia laran.
- Junhu 1999 to’o Setembru 2000 serbisu hanesan staff local ba  Nasoens Unidas iha Timor Leste ba’ realizasaun konsulta popular ba autodeterminasaun.
- Setembru 2000 hahú tama iha Academia da Polisia hodi tuir formasaun baziku PNTL nian.
- Dezembru 2005 to’o Setembru 2006 Eskola Inspeitor iha  Capital Kualalumpur Malásia.
- Fevereiru – Julhu 2009 Sekolah staff dan Pimpinan Polri iha Semarang Indonesia
- 7 Dezembru 2010 remata eskola iha Universidade de Dili , Timor Leste.