CJITL Exlusivu, Tuir mai ne'e CJITL online hakarak lori leitores sira ba konhece Timor oan ida ne'ebe mai husi Distritu Oecusse maibe suseso teb tebes iha nia kareira jornalismu iha Dili, tuir mai ita ba konhece Otelio Ote, Aktual Direitor Timor Post, liu husi istoria ne'ebe nia hakarak konta ba ita liu husi intervista ne'ebe reporter CJITL halo, Sabdu semana kotuk iha Dili.

 


Rezumu ne'e konta rasik husi Otelio Ote konaba oinsa nia hahu kareira jornalismu iha tinan 22 liu ba ne'ebe ikus mai to'o sai hanesan direitor Timor Post, jornal nasional bo'ot liu ne'ebe oras ne'e ejiste iha Timor Leste.

 

Otelio Ote oras ne'e dadaun kaer mos kargu hanesan Chefe Misaun KOLKOS (Komisaun Legislasaun Komunikasaun Sosial) no mos Prezidente SJTL (Sindaktu Jornalista Timor Leste).


Se Mak Otelio Ote?

Hau nia naran Otelio Ote, Hu husi Distritu Oecusse, Hau moris loron 19 fulan Desember 1969, Hau kaben nain tiha ona e agora iha oan nain ne'en.

Iha tinan 1987 hau akaba ona hau nia estudia ensino secundaria (SMA) no tama  universidade iha Dili, iha momento neba ami na'in 24 mak tama iha jornalista entre ami nain 24 ne’e hau iha urutan  ba dala 23.

Iha tinan 1988 ami hahu tama iha jornal Suara Timor-Timur – STT (agora STL) kuaze fulan rua ou filan tolu, Fulan ida  rua nia laran ema barak komesa monu e rezigna an tanba la iha kapasidadae atu kontinua mantein sira nia poisaun iha area jornalista, too ikus ami nain 6 ka 7 hanesan ne’e mak mantein ami nia pozisaun hanesan jornalista too nia loron.

Iha tinan 1990 fulan Marsu hau tama iha media Indonesia nian iha Jakarta e momento ne'eba hau korespondensia ba Timor. Iha tinan refere hau servisu ona iha media Indonesia (RCTI, SCTV) no mos STT .

Iha tinan 1993 hau komeca tama ona ba media Indonesia nian hanesan SCTV no RCTI, Iha momento neebe refere hau Otelha Ote mak tama iha media Indonesia nian neebe mentiona iha leten, sai mos hanesan jornalista Dili Timor Lorosae too tinan 1999.

Hahu iha tinan 1992, STT hanesan jornal semanal no iha tinan ne'e duni ami konvoka reunião ida atu harii jornal Diario e momento neebe sira bolu hau atu servisu hamutuk iha STT Diario., no publikasain primeiru rame los momento militar Indonezia kaptura Xanana.

Konaba istoria hari jornal Timor Post, iha tinan 2000 ami ba tuir kursu ida iha Brisbane, Australia tan Australia mak ajuda ema Timor oan hodi ba tuir kursu, ami hanutuk ema nain 12, husi Timor past hamutuk nain ne'e, iha momento neeba ami halo planu ona konaba publikasaun jornal ida ho naran Timor Post bainhira sei iha hela Australia no Master jornal nee hau hasai iha Australia e depois logo Timor Post hau mak dezenha.

Fila husi Australia ami lori komputador neen no mos sasan sira seluk no ikus mai ami lubun oan ida konsege hari jornal Timor Post no ami nia publikasaun primeiru konaba Gusdur mai Timor Leste.

Iha tinan 2001, hau la hanoin para hamriik iha jerasaun foun nian kotuk hodi kuda fini ba jerasaun foun  iha Area Jornalista, liu-liu ati hala'o kursu jornalista iha Timor Post. Ema neebe tuir kursu nee hamutuk ema nain hitu, husi ema nain hitu ne'e nain ida agora servisu iha Ministerio Justica.

Tinan 2002 ami ofisilmente hari'i tan Institu Jornalista iha Timor Post, Primeiro ami inagura iha loron 2 Februari. Timor Post eziste iha Timor agora tinan 10 ona. Timor Post mos produk ona ema barak inklui mos Senhor Gil  da Silva, Direitor CJITL ne'e, ne'ebe hanesan angkatan ke-4, ne'ebe mos tuir kursu hotu iha Timor Post hamutuk ho Candido Alves, Recardina. Jesi Lia Gusmao no mos ema barak sai Jornalista ona e ema sira ne'e mai liu husi hau.

Hau contenti tebes tanba hau nia mensajen uluk, ne’ebe ha apela sai, sira presiza haforsa ema barak iha area jornalista no tengki hamosu instutisaun media komunikasaun barak iha Timor to;o ohin ema barak sai jornalista, no mos media bar-barak ejisti ona iha Timor inkui mos ema barak tama ona media Governno, balu sai militar no policia ona.

Ba oin Jornalista sai kualidade neebe diak liu, defende ba ema idak-idak nia talentu atu hakerek sei nia laiha talent atu hakerek entaun fila ba fila mai susar oituan atu hakerek.

Agora iha Timor Post mos ami koko atu halo training para fo kapasitasaun baa mi nian staf sira hodi tuir treino lor-loron, komeca husi 12.00 meudia too tuku 2 loraik, iha treinu ne'e ami uja projector atu bele hasa'e sira nian kapasidade iha area Jornalista, Linguistica, struktura, statika, teknika atu halo edisaun Jornal.

Koalia konaba Timor Post, funsionariu nebe servisu iha Timor Post hamutuk ema nain 65 pesoas inklui sira ne'ebe servisu iha distrito.

Funsionario hotu ne,ebe servisu iha Timor Post kada ema ida hetan salario US 150 e nomos fo osan transporte ba sira.
 
Ba oin mai ita hamutuk hari kualidade jornalismu ne'ebe diak no profesional iha Timor Leste. Obrigado
 
(CJITL nia reporter ne'ebe halo intervista ba Otelio Ote maka: Timotio Belo, Lourenco Braganca, Domingas Q. Nunes, Alcino Reciloe, Olinda da Costa  no Leonia E. da Silva/CJITL Internship)