CJITL Flash, Sektretariu do Estadu Formasaun Profesional e Empregu-SEFOPE halo seminar despedida ba Trabalhador Timor oan nain 14 ne’ebe sei ba halao servisu iha Korea do Sul.

Tuir Sekretariu Estado Formasaun Profesional e Empregu Bendito Freitas hateten iha nia diskursu katak trabalhadores hirak ne’ebe sei ba servisu iha korea do sul, nain 6 servisu iha area peskas nian no nain 8 servisu iha area agrikultor.

“Ami haruka tan trabalhador hamutuk 14 hanesan nain 6 sei servisu iha area peskas nian no nain 8 servisu iha area agrikultura, ne’ebe kompleta ona total trabalhador Timor oan ne’ebe servisu iha Korea do Sul hamutuk 504 kompostu husi feto 53 no mane 451” dehan Bendito, segunda 06/6, iha Balide Dili.

Nia hatutan katak trabalhador hirak ne’e servisu iha area importante 3 mak hanesan Agrikultura, Fabrika no Peskas.

Iha fatin hanesan Direktor de Empregu Paulo Alves hateten trabalhador sira ba Korea do sul ne’e hanesan reprezentante Nasaun Timor Leste, ne’e duni esperensia ka matenek balu ne’ebe sira hetan durante iha Korea do sul sira sei implementa fila fali iha TL bainhira servisu ne’e hotu ona.

Kin Tung King nudar rekursu humanu Korea iha Timor hateten nia senti kontenti tebes ho oportunidade ne’ebe estadu TL liu husi SEFOPE harukaq trabalhador timor oan mai sersivu iha Korea.(Domingos da Silva/CJITL)