Julio Gil da Silva Guterres, Direitor Executivo LABEHDili, Lalenok Ba Ema Hotu – LABEH liu husi Direitor Executivu Gil da Silva Guterres ejiji ba governu iha tempu besik halo revizaun kontratu ou aranjamentu ho kompania Conocophillips konaba operasaun tama no sai iha Aeroportu Internasional Nicolao Lobato – Dili.


Tuir LABEH nia monitorizasaun no dokumentus no leis ne’ebe LABEH deskobre hatudu katak kompania Conocophillips halo violasaun grave ba Akordu Tratadu Tasi Timor (TTT) iha Artigu 15, ne’ebe asina entre Governu Timor Leste ho Governu Australia.

Tuir Gil da Silva katak Conophillips halo ona violasaun grave tamba durante la implementa akordu ne’e tamba durante halo movimentu tama no sai ba area JPDA liu husi Aeroportu Internasional Nicolao Lobato viola ona lei Imigrasaun, Lei Alfandeg no Lei Quarentena estado Timor Leste nian.

“Hanesan iha artigu 15, alinea A, Tratado Tasi Timor nian hateten katak Australia ho Timor-Leste bele aplika lei konaba Alfandegas, Imigrasaun, Quarentena (CIQ) ba ema, ekipamentu nomos sasan nebe’e mak tama ka sai husi sira nia teritorio ba JPDA, Australia no Timor-Leste bele adopta aranjamento ruma atu fasilita konaba tama ka sai.” Gil esplika

Direitor Executivo ne’e haktuir liu tan katak dokumentus ne’ebe LABEH deskobre husi Autoridade Nasional Petroliu (ANP) katak Autoridade ne’e halo ona aproximasaun ho kompania Conocophillips maibe argumentu katak pratika ne’ebe iha agora tamba hetan aseitasaun husi Guvernu Anterior tamba ne’e LABEH hakarak ejiji ba Governu Timor Leste no Conocophillips atu hatudu dokumentu ruma katak Base Helikoptru Conocophillips nian ne’e hanesan area Internasional ne’ebe bele halo Transito.

Tuir LABEH monitoriza mos katak agora dadaun iha porta tama sai ba iha baze Helikoptru Conocophillips nian hetan kontrola husi Kompanhia Seguranca “Maubere Security” ne’ebe kompania ne’e mak fo kontratu, situasaun ne’e presiza klarifika tamba Autoridade Portu no Imigrasaun tenki iha konhecementu ba movimentu saida deit mak tama no sai iha Aeroportu Internasional ne’e.

Nune’e LABEH ami rekomenda ba Governu liu liu Ministeriu sira ne’ebe relevante atu hasai Resolusaun Konjunta ida konaba oinsa implementasaun ba artigu 15 Tratadu Tasi Timor ne’ebe Governo Timor Leste halo ho Australia ba Area Konjunta ba Dezenvilvimentu Minerai (JPDA).

To’o noticia ne’e hatun jornalista CJITL seidauk halo konfirmasaun ho parte Conocophillips konaba asuntu ne’ebe LABEH kestiona. (*/CJITL)