CJITL inDepth, Nia Naran MP, Hela iha bairo ida iha Dili besik sinais trafiku ida iha cidade laran, feto ne’ebe halo servisu nudar protituisaun iha Timor Leste nian, nia iha idade 29, husi Distritu ida iha parte rai klaran, involve an iha vida prostituisaun tinan 6 ona.

Tuir mai ne’e nia haktuir nia esperensia no nia moris durante sai hanesan prostitutu, intervista ne’e halo husi Kontributor CJITL , Sidonia Araujo iha Kuarta feira kalan ida iha sidade, Dili, tempu balun liu ba.

 


CJITL: Ho razaun saida maka ita bo’ot halao servisu hanesan ne’e ?
MP: hau nia razaun servisu hanesan ne’e para hodi bele buka osan hodi sustenta vida loron-loron nian,osan ne’ebe hau hetan uza ba hau presiza, tamba servisu ida ne’e hau senti diak.

CJITL: Ita bo’ot involve ne’e iha tinan hira?
MP: Hau involve a’an iha servisu ida ne’e mais ou menus komesa tinan 2004 ate agora.

CJITL: Ita bo’ot nia involve a’an iha servisu ida ne’e, familia sira hatene ka lae?
MP: Sim maske hau nia familia hatene ou la hatene ne’e la problema ida,tanba ida ne’e hau nia vida, hau mak hakarak ho moris ida ne’e, hau la moe tamba ida ne’e hau nia moris (hau nia vida) hau mos tenkiser buka osan hodi sustenta hau nia moris.

CJITL: Ita bo’ot halo relasaun sexsual ne’e uza condom ga lae?
MP: Ami halo relasaun sexual ne’e of course uza condom, tanba ho condom mos bele salva hau nia vida no hado’ok husi morras HIV/AIDS, diak tanba prevene a’an husi moras nomos uza condom hau senti aman tamba bele salva hau nia vida moris, e sex mos gostu.

CJITL: Bainhira ita bo’ot sira halo relasaun sexsual ne’e ita bo’ot sira hetan torturasaun ka lae?
MP: Hau halo relasaun sexsual mane balun mai ho diak kadaves mai ho kekerasan,sei karik hau senti boring ou baruk ne’e mak sira laiha respeita mai to’o sira uza kekerasan hakarak obriga hau tenkiser halo relasaun sexsual ho sira.

CJITL: Tamba sa mak ita bo’ot labele foti medidas ba sira ne’ebe mai halo torturasaun ba ita ?
MP: Hau la foti medidas tamba ida ne’e mos hanesan servisu ida hotu.

CJITL: Ho metode saida mak ita bo’ot sira labele hetan oan?
MP: Hau halo relasaun sexsual ne’e sei karik hau uza condom ne’e mos la hetan oan.
 
CJITL: Ita bo’ot sira halo relasaun sexsual ne’e iha fatin ne’ebe deit ?
MP: Kuando hau halo relasaun sexsual hau senti ba hau aman liu iha fatin hanesan koos, hotel no ami tuir deit mane sira ,konformi sira lori ami sai, kadaves iha tasi ibun pokoknya kualker pozisaun.

CJITL: Ita bo’o nia langganan ne’e Mane Timor ou malae ?
MP: Hau nia langganan ne’e naran deit malae ka Timor mos diak hau layani deit tamba hau buka osan.
 
CJITL: Ita bo’ot nia vida moris hanesan oinsa komunidade sira nia hare ?
MP: Konaba komunidade nia hare hanesan bain-bain deit tamba ne’e ami nia vida moris, hau atu halo oinsa.
 
CJITL: Sei ita bo’ot sai hanesan ne’e ita bo’ot fila mai iha bairo laran ita la moe?
MP: Ho moris ida hanesan ne’e hau la moe, moe ba halo saida, tanba hau buka osan ne’e duni iha mos maluk feto barak laos hau mesak,maluk feto barak mak hakarak halo hanesan ne’e, orsida mak hau fo sira nia nomor ba imi CJITL atu telefone sira.

CJITL: Kada loron ida ita bo’ot halo resalaun ne’e hetan osan hira?
MP: Ami halo relasaun ho mane sira ne’e karik ida ne’e depende ba sira fo karik hau layani malae fo hau $100, mane Timor sira fo deit $25 dollar, iha balun promete hela deit hola fos.

CJITL: Imi halo relasaun sexsual ne’e loron ka kalan ?
MP: Ami halo relasaun sexsual ne’e loron ka kalan depende ba ami nia langganan, karik telefoni iha loron ami ba iha kalan mos ami tenkiser ba.

CJITL: Dala ruma imi mos ajak mane sira ba halo relasaun sexual ka lae?
MP: Hau mos bele ajak mane sira nusa mak la bele, sei karik hau senti araska liu ona namanya juga gostu boy.

CJITL: Sei karik ita bo’ot sai hanesan ne’e ita bo’ot fila mai uma ita bo’ot moe ita bo’ot ka lae ?
MP: Kadaves hau senti moe hare hau nia famiia uma laran maibe la iha buat ida tanba ida ne’e mos moris ida hotu, moe tau tiha iha kotuk yang penting hetan osan.

CJITL: Ita harak sai husi servisu ida ne’e ka lae ?
MP: Hau karak sai husi servisu ida ne’e konformi karik iha ema balun iha interese ba hau fo servisu mai hau hau bele sai husi servisu ida ne’e.

CJITL: Sei karik iha mane balun hakarak sai la’en ba ita bo’ot simu ka lae?
MP: Sim, hau simu ho liman rua sei nia hanesan hau nia jodoh ,hau hakarak tamba nia hau nia tulang rusuk. ((C) Copyright CJITL)