CJITL Bobonaro, Komunidade Aldea Tuluata Suku Bobonaro Sub-distritu Bobonaro, Distritu Bobonaro hamrok bee mos, durante fulan 5 nia laran komunidade sira konsume deik mak bee mota tanba bee PAM la sai.

“Durante ne’e ami kuru deit bee iha mota, tanba bee PAM la sai” dehan Paulina Moniz Domingu 30/7, iha nia hela fatin Tuluata.

Nia hatutan katak bee ne’e uluk tempu Indonezia sai lor-loron maibe agora paradu hela loron 4 foin sai dala ida.

“Governu sira kolia barak mos hanesan deit maibe la iha realidade ami povu mak terus hela deit” nia kestiona.

Nune’e mos Martinha Maia hateten bee ne’e la sai ami sente araska los, tanba bee ne’e hanesan nesesidade baziku ida ba ema hotu, bee importate liu iha Moris tomak.

“Ami ba kuru bee iha mota ne’e dook kuaje kilo mestru 1, foin mak hetan bee moos” dehan Martinha.

Martinha mos husu ba Servisu Agua e Saniamentu-SAS Distritu Bobnaro atu hare ba problema ida ne’e, dala barak ona mak sira hato’o problema ne’e ba Governu local maibe governu local nuka atu tau atensaun.(Domingos da Silva/CJITL)