CJITL Bobonaro, Relasiona ho Mudansa Klimatika ne’ebe mak akontese iha tinan kotuk, halo populasaun sira iha Sub-Distritu Bobonaro infrenta menus  Aihan.


Tuir komunidade Armindo da Costa katak populasaun iha ne’e sedauk hetan hamlaha maibe populasaun barak mak hateten katak oras ne’e dadaun sira infrenta ona menus aihan.


“Ami iha ne’e sedauk rona ema mate hamlaha maibe iha ema balun mak dehan sira nia aihan menus dadauk ona” dehan Armindo da Costa segunda 01/8, iha Sub distritu Bobonaro.


Nai hatutan katak agora ne’e Governu tenke tau atensaun ba populasaun sira, tanba menus aihan ne’e laos deit iha Sub-distritu Bobonaro maibe iha Distritu hotu, tanba ne’e governu tenke tau atensaun makaas antes akontese hamlaha.


Nune’e mos Thomas Heriques hateten Governu tenke tau atensaun makaas ba kestaun ida ne’e, tanba povu iha distritu hotu hakilar katak sira nia aihan menus dadauk ona, tanba tinan ne’e siraGagal Tanam no Gagal Panem.


Thomas mos husu ba Governu se bele tau orsamentu barak ba asuntu ida ne’e, tanba akontese buat ruma governu tenke fo ajuda lalais, atu nune’e povu la bele mate hamlaha.


Tuir obserbasaun CJITL nia iha Sub distritu Bobonaro katak populasaun sira la halo toos no natar tanba udan mak la fo tempu ba sira at halo toos no natar. (Domingos da Silva/CJITL)