CJITL Ermera, Ministru Edukasaun Joao Cansio Freitas  halao Inagurasaun ba Biblioteka Publiku Ermera.

Tuir Ministro Edukasaun Joao Cansio Freitas hateten iha nia diskursu katak Biblioteka Publiku ne’e Importante tebes ba  Publiku, liu-liu ba  estudante  sira bele asesu informasaun no referensia ruma husi Biblioteka ne’e.

“Ema hotu sai matenek mai husi Livro sira tanba ne’e Biblioteka importante tebes” dehan Joao Cansio Freitas iha sesta semana kotuk, wainhira halao inagurasaun ba Bibliateka ne'e.

Nia mos  husu ba Estudante, Profesores, Inan Aman sira iha Distrito Ermera no komunidades tomak atu tau matan ba Biblioteka ne’e hodi ita nia estudantes sira bele uza ho didiak.

Iha oportunidade ne’e mos Administrador Distrito Ermera Vitor dos Santos mos husu entidades hotu bele tau matan hodi bele asegura Edifisio ne’e ho diak hodi nune bele fo vantage ba ita nia oan sira iha future.

Partisipa iha serimonia Inagurasaun ne’e mak Embaxadora Fhiliphina, Embaxador Australia,  Embasador Novazelandia ne’ebe hanesan mos Doador ba Biblioteka, Ministru Edukasaun, autoridades lokal, no profesores sira.

Biblia teka ne’e hetan  bensa husi Padre Vigario Estasaun Gleno, iha Bibliateka Publiku ne’e iha funsionariu nain 5 no assesor nain 2 husi Autralia, ne’be mak durante ne;e buka Fundus ba Bibliateka refere.( Jaime Soares/CJITL Ermera