CJITL Ermera, Estudante Ermera Oan tau Ideas hodi halo Preparasaun ba Seminar Nakloke ne’ebe sei realiza iha loron 27 agustu 2011.
Kinta feira 21/7 ne’e estudantes Ermera oan ne’ebe kontinua sira estudu iha Indonezia, hanesan Himpunan Mahasiswa Ermera se-Jawa Timur-HIMERSEJATIM, Himpunan Mahasiswa Ermera Yogjakarta-HIMER-Y, klibur oan estudantes Kupang-KLESER, ne’ebe servisu hamutuk ho Asosiasaun Estudantes Universitariu Distritu Ermera kria sorumutu ida iha CDE juventude Gleno.

Objektivo husi sorumutu ne’e maka atu halo preparasaun ba Seminar Nakloke ne'ebe sei realize iha 27 Agustu 2011.

Tuir Vice HIMER-Y Bartolomeo Marcal da Silva hateten katak objektivo husi enkontru ne’e, mak Asosiasaun sira husi HIMER-Y, HIMERSEJATIM, KLESER no ASEER tau hamutuk ideia ,oinsa hare liu ba situasaun ne’ebe Distritu Ermera infreta liu-liu konaba Edukasaun.

“Estudantes Ermera  oan tenke tau Inportansia iha area  Edukasaun, tanba iha  koinesementu matenek  mak dezenvovimentu bele lao ba oin” dehan Bartolomeo marcal kinta 21/7, hafoin halo enkontru iha CDE Gleno.

Aleinde ne’e Xefi Himpunan Mahasiswa Ermera se-Jawa Timur-HIMERSEJATIM Arsenio Dota R. Soares hateten katak enkontru ida ne’e foin halao ba dala uluk iha Ermera, atu hatene los membros HIMERSEJATIM hira mak iha Ermera.

“Iha surumutu ne’e asuntu importante balun ne’ebe mak ami koalia katak oinsa maka bele hetan fundus ba Seminar nakloke ne’e, atu nune’e Seminar ne’e lao  ho diak” dehan Arsenio Dota.

Nia hatutan katak  Estudantes HIMERSEJATIM hamutuk atus ida (100) kompostu husi Surabaya, Kediri, no Malang. (Brites de Araujo /CJITL Ermera)