CJITL Baucau, Relasiona ho mudansa  klimatika iha tinan kotuk halo povu iha Suku Afaliokai Sub-Distritu Baguia Distritu Baucau susar kuda produtu lokal hanesan Koto, batar, no ai han seluk.

Xefe suku Afaloikai Germano João da Silva hateten katak, impaktu husi mudansa klimatika iha tinan kotuk halo povu lakuda produtu lokal tanba  povu sei hasoru hamlaha iha tinan ne’e.

“Impaktu mudansa klimatika tinan rua ba kotuk halo povu susar kuda produtu lokal hanesan koto, Batar no produtu lokal sira seluk tanba udan lafo tampu tanba ne’e povu husik toos kuaze 40 % no tinan ne’e povu sei hamlaha,”dehan Germano iha sede suku Afaloikai.

Nia husu ba Ministeriu kompotete atu tau atensaun no ajuda fini ruma ba povu atu nune’e  tinan oin povu bele kuda fila fali tanba tinan ne’e fini povu nian lakon total tanba impaktu husi mudansa klimatika iha tinan rua liu ba.

Nune’e mos populasaun Armindo  Moreira katak, impaktu husi mundansa klimatika ne’ebe akontese iha tinan liu ba halo populasaun sira barak mak lahalo natar tanba ne’e sira bele haten hamlaha tanba aihan ne’ebe mak iha to’os laran barak mak sai dodok.

“Hau senti populasaun aogra barak mak bele hetan hamlaha tamba impaktu husi mudansa klimatika nebe mak tinan kotuk akontese afita ba populasaun iha qeulicai barak mak lakuda batar no aihan tradisional nebe ami kuda iha tos laran barak mak sai dodok,”dehan Armindo.(Osso/CJITL Baucau)