CJITL Ainaro, Kompania ne’ebe mak lakon iha Projetu PDD akuza Komisaun Dezenvolvimentu Distritu-KDD Ainaro.

Ainaro flash, Motorista no pasajeirus sira ne'ebe ho vehiklu ba mai distritu  Ainaro – Suai husu ba Governu atu hari tiha moru ou TEMBOK iha area estrada Jakarta 1 no Jakarta 2 Iha Distritu Ainaro.