Kapitulu I

Naran, Modelu & Lokal

i. Naran organizasaun ; Centru Jornalista Investigativu Timor Leste (CJITL)

ii. Modelu organizasaun; Grupo Profesional Jornalismu

iii. Lokal; Dili, Timor Leste

Kapitulu II

Steitmentu Organizasaun

i. CJITL submete ba ideologia ida ne’ebe konsagra hanesan ami nia misaun no vizaun

katak Nasaun sai demokratiku wainhira estado iha respeitu ba Liberdade Imprensa.

Justica ba povu sei mosu wainhira Tribunal iha Responsabilidade.

ii. CJITL sai hanesan Grupo Media Alternativu ba Demokrasia no servicu ho

Responsabilidade ba profisaun jornalismu ho respeitu ba Lei Imprensa, Kodigu konduta

no konstituisaun Nasaun nian Tuir Artigu 40 no 41.

Kapitulu III

Eksistensia

i. CJITL hari’i iha Loron 21 Outubru 2005 iha Timor Leste

ii. Grupo ne’e sei ejisti to’o tempu ne’ebe rohan laek

Kapitulu IV

Simbolu

i. CJITL nia simbolu maka Labadaen Mean (Red Spider) ne’ebe signifika hanesan kriatura

ne’ebe berani atu deskobre lia los no faktus

ii. Kor Metan no Kinur iha Labadaen hatudu dezafius sira ne’ebe membru sira sei hasoru no

ultra pasa ho komitmentu jornalismu nian

Kapitulu V

Motto

i. CJITL nia Motto; “Ami mak esperansa ikus wainhira Tribunal la deskobre Lia los”

Kapitulu VI

Membrus

i. Membru Extraordinario; Fundador CJITL maka iha ema nain 13 (lista formador sei la

apaga husi estatuto organizasaun maske individu deklara rejignasaun)

1. Julio da Silva Guterres

2. Suzana Cardoso

3. Pedrucu da Cunha

4. David Hugo da Silva

5. Filomeno de Brito Carvalho

6. Florindo de Jesus

7. Martinho Martins

8. Jose Henrique da Silva

9. Guteriano Nicolau S. Neves

10. Elisio Pinto G. Soares

11. Lady Ximenes

12. Almerio Barros

13. Victoria da Costa Gomes

ii. Membru bain bain; Reporter Investigativu ka korespondente ne’ebe remata ona kursu

jornalismu investigasaun nian

Kapitulu VII

Kongreso

i. Kongreso mak desizaun as liu atu halo revizaun ba strutura no mos misaun no vizaun

organizasaun ka estatuto

ii. Kongreso sei halao tinan 3 dala ida

iii. Kongreso extraordinario sei halao iha momentu sa deit wainhira urjenti no hetan

aprovasaun 2/3 husi membrus

Kapitulu VIII

Kodigu Konduta

i. Servisu hotu-hotu CJITL nian sei hakruk ba Lei Imprensa Timor Leste nian hanesan sa

mak konsagra tiha ona iha Konstituisaun RDTL Artigu 40 no 41

ii. Servisu hotu-hotu CJITL nian hakruk ba kodigu konduta jornalismu nian ne’ebe aplika

iha nasaun Timor Leste

Kapitulu IX

Revizaun

i. Revizaun ba estatuto ne’e sei halao iha kongreso ne’ebe participa husi 2/3 membru

organizasaun nian

Kapitulu X

Demisaun Organizasaun

i. Demisaun ba CJITL sei bele halao deit liu husi desizaun kolektiva iha kongreso ka

kongreso extraordinarioSa Ma k Am i Banate? , iha ne’ebe participa husi membru 2/3.