Kapitulu I

Prinsipiu

i. Membru hotu – hotu tenki hafutar valor Neutralidade, Imparsial, Objektividade no

Responsabilidade

ii. Membru hotu – hotu tenki respeitu direitu fontes informasaun

iii. Hahi prinsipiu perguntas balancu iha servicu tomak CJITL nian no servicu ho faktus

Kapitulu II

Direitus

i. Membru hotu hotu iha direitu hanesan atu fo opiniaun ka halo komentarius iha

enkontro ka kongreso

ii. Membru hotu – hotu iha direitu hanesan atu hatene gastus financeirus CJITL nian liu

husi enkontru ka kongreso

iii. Membru hotu – hotu iha direitu atu halo rejignasaun

Kapitulu III

Obrigasaun

i. Membru hotu – hotu iha obrigasaun atu hakruk ba estatuto CJITL nian

ii. Membru hotu – hotu iha obrigasaun atu banate no eksekuta mandatu eksekutivu husi

desizaun enkontro ka kongreso nian

iii. Membru hotu – hotu iha obrigasaun atu responsabiliza naran diak CJITL nian

wainhira halo servicu

Kapitulu IV

Bandu

i. Bandu ba membru hotu – hotu atu uja naran CJITL ba intrese privadu no hahalok la

responsabel nian

ii. Bandu ba membru hotu – hotu atu publika reportajen wainhira seidauk hetan

autorizasaun organizasional CJITL nian

iii. Bandu ba membru hotu – hotu atu uja asset CJITL nian sai husi skritoriu wainhira

laiha licenca husi orgaun maximu organizasaun nian, ekseptu representante maximu

nain rua husi organizasaun nian

Kapitulu V

Asset

i. Asset CJITL nian sei kontrola diaremente husi Diresaun eksekutivu organizasaun

nian nain rua ne;ebe hili tiha ona husi kongreso ka enkontro extraordinario

ii. Asset CJITL nian tenki entrega fila fali ba centru media seluk ne’ebe iha misaun

hanesan ho CJITL wainhira organizasaun ne’e naksobu (bubar)

Kapitulu VI

Nomeiasaun

i. Koordenador Jeral no Secretariu Jeral iha poder eksekutivu atu halo nomeiasaun no fo

despacho ruma wainhira nesecario ba aktividade operasional CJITL nian

ii. Nomeisaun seluk sei halo liu husi enkontro ne;ebe lidera diretamente husi

Koordenador Jeral ou Secretariu Jeral.

Kapitulu VII

Kompetencia

i. Koordenador Jeral no Secretariu Jeral iha kompetencia bo’ot atu defende

organizasaun husi iresponsabilidade organizasional sira nian hodi hatan ba publiku,

fontes no mos iha tribunal

ii. Secretariu Jeral mak iha kompetensia atu kontinua lidera organizasaun wainhira

Koordenador Jeral husik hela nia mandatu molok tempu kongreso nian

iii. Koordenador Jeral no Secretariu Jeral iha kompetencia eksklusiva ba foti desizaun

sira ne’ebe urjente liu husi konsulta ho konselherus (Advisors)

Kapitulu VIII

Fundus no Parceirus

i. Tenki uja prinsipiu organizasaun nian hodi eskolha no hili parseiru ne’ebe fo apoiu

fundus ba CJITL

ii. Parceiru iha deit direitu atu investe fundus maibe laiha direitu atu investe intrese ba

CJITL no elimina organizasaun nia prinsipiu

Kapitulu IX

Reamandementu

i. Kongreso ka enkontro ekstraordinario deit mak desizaun ne’ebe as liu atu halo

reamandementu estrutura ka statuto organizasaun nian

Kapitulu X

Sansaun

i. Membru hotu – hotu iha estrutura laran sei hetan sansaun hanesan wainhira ignora

responsabilidade organizasaun nian

ii. Sansaun ba membrus sei foti iha enkontro organizasaun ka kongreso ne’ebe lidera

husi Koordenador Jeral ka Sekretariu Jeral

Kapitulu XI

Kriteria Involvimentu

i. Remata ona kursu jornalismu investigasaun nian

ii. Prontu atu banate estatuto organizasaun

iii. Iha komitmentu voluntariu ho responsabilidade

iv. La involve iha organizasaun mafia ka seluk tan